Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie Innowacjami w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie skupiają się na przekazaniu praktycznej wiedzy dotyczącej sposobów zarządzania innowacjami w tworzeniu strategicznych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Studia są skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie (licencjat, mgr), które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, bądź pracują na własnych rachunek i chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia dają możliwość poznania i nabycia podstawowych umiejętności stosowania metod twórczego myślenia w projektowaniu innowacji marketingowych, produktowych, procesowych i organizacyjnych. Przydatnych dla kadry kierowniczej i specjalistów ds. marketingu, sprzedaży, produkcji czy logistyki.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Innowacje w procesie zarządzania strategicznego i tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa.
 • Profil wiedzy i umiejętności innowatora w przedsiębiorstwie.
 • Innowacje i procesy innowacyjne.
 • Model oceny innowacyjności przedsiębiorstwa.
 • Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie.
 • Nowoczesne metody doskonalenia jakości.
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi z uwzględnieniem projektów finansowanych z funduszy krajowych i UE.
 • Metody i techniki ewaluacji projektów innowacyjnych.
 • Informatykę w zarządzaniu przedsięwzięciami innowacyjnymi.
 • Prawo własności przemysłowej. Zasady patentowania wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.
 • Proces twórczy. Metody asocjacyjne w poszukiwaniu twórczych rozwiązań.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Ponadto specjaliści w dziedzinach marketingu, organizacji pracy, organizacji produkcji czy logistyki, a także specjaliści HR Buissnes Partner.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!