Charakterystyka studiów

Słuchacze studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, nabędą praktyczną wiedzę z koordynowania oraz planowania pracą w placówkach oświatowych, a także odbędą szkolenie z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy. Studia są skierowane do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Psychologia i profilaktyka uzależnień
 • Wybrane problemy psychologii rozwojowo-wychowawczej
 • Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą
 • Prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Psychopedagogika niedostosowania społecznego
 • Współczesne problemy pedagogiki społecznej
 • Specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Indywidualne Plany Edukacyjno-Terapeutyczne
 • Elementy terapii pedagogicznej
 • Elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
 • Trening twórczości
 • Zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Podstawy profilaktyki
 • Budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja
 • Współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści – praktycy z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, socjologia, socjoterapia. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz, dwa razy w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!