Charakterystyka studiów

Kwalifikacyjne studia podyplomowe, dające uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Celem studiów jest wyposażenie ich uczestników w niezbędną wiedzę, dotyczącą pedagogiki specjalnej i leczniczej, terapii, rewalidacji, współdziałania z bliskimi podopiecznych. Słuchacze zostaną też wyposażeni w umiejętności metodyczne, konieczne w nauczaniu dzieci w zakładach leczniczych. Ważnym dopełnieniem są wiadomości dotyczące higieny i emisji głosu oraz prawa oświatowego.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika lecznicza
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym
 • Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Trening umiejętności wychowawczych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Praktycy z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz, dwa razy w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!