Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe ze specjalności kadry i płace w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjat, mgr) przygotowujących się do podjęcia pracy  w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.

Program studiów został opracowany w porozumieniu z praktykami zawodowo zajmującymi się prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi oraz prawem podatkowym.

Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

W ramach warsztatów pod okiem doświadczonego praktyka nabędziesz umiejętności obsługi programów Symfonia/Enova365 oraz Płatnik.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Źródła prawa pracy
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Nawiązanie, rozwiązanie oraz zmiana stosunku pracy
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 • Wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy - sposoby naliczania
 • Czas pracy - sposoby naliczania
 • Dokumentacja kadrowa i ochrona danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy, wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Podstawy ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ramach stosunku pracy oraz umowy cywilnoprawnej
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - wybrane zagadnienia
 • Obsługa programu Symfonia/Enova365 oraz Płatnik

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak : prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, księgowość, ochrona danych osobowych,  rekrutacja, zarządzanie i marketing.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!