Charakterystyka studiów

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres integracji sensorycznej.

Dzięki zdobytym umiejętnościom do poznania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej absolwenci uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć określonych programem studiów, które spełniają wymogi określone w przepisach prawa regulującego wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).

Absolwenci studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna mogą z łatwością znaleźć pracę we wszelkich przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Autyzm
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno- pedagogiczne

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Kadra dydaktyczna:

Eksperci zajmujący się integracją sensoryczną oraz pedagogiką przedszkolną jak i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, pedagogiką specjalną, oligofrenopedagogiką, pedagogiką społeczną, prawem, medycyną, psychologią. Praktycy i teoretycy.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz - dwa razy w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!