Charakterystyka studiów

Studia te przygotowują słuchaczy do pracy z ludźmi starzejącymi się. Podczas studiów słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do pracy i opieki nad osobami starszymi.

Absolwenci posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z ludźmi starszymi.  Mogą podjąć pracę w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach readaptacji, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Podstawy gerontopedagogiki
 • Andragogika
 • Metodyka organizacji czasu wolnego człowieka dorosłego
 • Planowanie samorozwoju człowieka dorosłego
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Opieka nad osobą starszą
 • Praktyka zawodowa

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak psychologia, pedagogika, zarządzanie, andragogika, demografia, socjoterapia  oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!