Charakterystyka studiów

Słuchacze studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa, nabędą praktyczną wiedzę z koordynowania oraz planowania pracą w placówkach oświatowych.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych jest przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z zapisami podstawy programowej.

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz dydaktyki przedmiotu.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania
 • Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Systemy obronności Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ratownictwo
 • Służba wojskowa
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Problematyka uzależnień
 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
 • Rodzaje sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie
 • Ochrona ludności i obrona cywilna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich bezpieczeństwo, obronność, psychologia, pedagogika, socjologia i prawo. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz, dwa razy w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!