Charakterystyka studiów

Asystent rodziny to zawód, który reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna pomagać rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej m.in. w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w edukacji członków rodziny a nawet w poszukiwaniu pracy.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 • Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 • Etyka pracy asystenta rodziny
 • Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka pracy asystenta
 • Definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy
 • Charakterystyka problemów rodziny
 • Analiza potrzeb i problemów rodziny
 • Sporządzanie planu pracy z rodziną
 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
 • Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
 • Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • Mediacje w rodzinie
 • Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
 • Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
 • Edukacja zdrowotna
 • Interwencja kryzysowa w rodzinie
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 • Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
 • Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
 • Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną,
 • Praktyka

Podstawa prawna

 • Program studiów realizuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2011 w sprawie szkolenia na asystenta rodziny (Dz.U. nr 272 poz.1608 z 2011) oraz Ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887 z 2001 z póź. zmianami), która od 1 stycznia 2012 roku wprowadza stanowisko asystenta rodziny.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści – praktycy z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, socjologia, socjoterapia, prawo.  Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!