OPŁATY ZA STUDIA
w roku akademickim 2022/2023

Niskie i równe czesne przez cały okres studiów!

Promocja

Wpisowe

0

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/23 – 85 zł, 
Opłata za legitymację – 22 zł,
Wpłat należy dokonywać na konto uczelni: 

KONTO KPSW WEJHEROWO ING Bank Śląski
29 1050 1764 1000 0090 3230 0809

Potwierdzenie przelewu jest niezbędnym dokumentem w procesie rekrutacji.

Opłaty w ratach

Dla Państwa wygody ustanowiliśmy możliwość opłaty czesnego w ratach. W chwili składania dokumentów należy zadeklarować w ilu ratach będzie opłacane czesne. Szczegółowe informacje o zasadach opłat ratalnych można uzyskać w Dziekanacie Uczelni.

Rekrutacja

Rekrutacja online

Rekomendujemy skorzystanie z opcji rekrutacji online przez naszą platformę rekrutacyjną.

Rekrutacja tradycyjna

Rekrutacja tradycyjna odbywa się w godzinach pracy uczelni
W przypadku tradycyjnej rekrutacji niezbędę będzie dostarczenie dokumentów: 

  • Ankieta personalna – wraz z klauzulą informacyjną RODO – DOSTĘPNA TUTAJ
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Oryginał lub jego odpis na prawach oryginału wraz z suplementem – do wglądu
    Lub w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia o złożonym egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów. Zaświadczenie to jest ważne przez 1 miesiąc od daty złożenia egzaminu dyplomowego kandydata. Następnie kandydat musi dostarczyć do KPSW dyplom ukończenia studiów.
  • 2 fotografie legitymacyjne (jednakowe i aktualne, format 35x45mm, podpisane imieniem i nazwiskiem),
  • Dowód osobisty – do wglądu
  • Oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

Istnieje możliwość wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną na adres:
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa
ul. Dworcowa 7
84-200 Wejherowo 
z dopiskiem: REKRUTACJA