Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Specjalność Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej  na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrze  adresowana  jest do studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują na pożarnictwie i zarządzaniu kryzysowym, a swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w służbach gaśniczo-ratowniczych.

W obliczu wyzwań wynikających ze zmieniających się zagrożeń związanych z rozwojem technologii czy też zmian geopolitycznych konieczne jest wykształcenie kadry przygotowanej do przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne oraz wybuchowe, wyposażonej w wiedzę w zakresie inżynierii bezpieczeństwa oraz technik ratowniczych.

Studia na specjalności bezpieczeństwo pożarowe w pełni przygotowują do pełnienia odpowiedzialnej roli zawodowej w obszarze przeciwdziałania i reagowania na te zagrożenia.

Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest jednym takim kierunkiem studiów na Pomorzu i w Polsce północnej. Jest to innowacyjny kierunek w który skutecznie będzie łączył ścieżki administracyjne i mundurowe.

Partner specjalności

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrze o specjalności Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej  będzie znał organizację systemu ochrony przeciwpożarowej PSP, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ochrony ludności oraz potrafił analizować zagrożenia pożarowe obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obszarów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli.

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej nabędzie także umiejętności  oceny projektów budowlanych, urządzeń i procesów technologicznych pod kątem zagrożenia pożarowego i wybuchowego, umiejętności oceny zagrożenia pożarowego oraz znajomości sposobów ich zmniejszania.

Będzie również przygotowany do  prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej  może znaleźć pracę w podmiotach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczy (PSP), centrach zarządzania kryzowego, jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w zakładach przemysłowych, zakładowych strażach pożarnych, firmach monitorujących zagrożenia pożarowe.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!