Rekrutacja na studia!

REKRUTACJA TRWA!

Studia licencjackie i magisterskie

Pytania i uwagi w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy: dziekanat@kpsw.pl
lub telefonicznie 58 672 25 50 wew. 31 w godzinach pracy Uczelni.

pon 8:30-15:30 |wt 8:30-15:30 | śr 8:30-15:30 | cz 9:00-17:00 | pt: 8:30-15:30

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (kserokopia, oryginał do wglądu – tylko dla kandydatów na studia magisterskie)
 • Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • Fotografia, zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej powinno spełniać te same wymagania dot. wizerunku osoby co zdjęcie do obecnie obowiązującego dowodu osobistego oraz określone niżej wymagania techniczne:
  – rozmiar 236×295 pikseli,
  – plik w formacie jpg

Opłaty za studia

Nasza Uczelnia oferuje jedne z najkorzystniejszych opłat na Pomorzu.

KPSW oferuje jasny, prosty i uczciwy sposób opłat za kształcenie, przez całe studia, uiszczasz równe czesne – gwarantuje to umowa zawarta pomiędzy studentem a uczelnią. Bez niespodzianek, zmian, ukrytych opłat. Na pierwszym i każdym kolejnym semestrze studiów, aż do wręczania dyplomu – ta sama kwota. Ryzyko inflacji bierzemy na siebie a nie przerzucamy na Ciebie.

Istnieje również możliwość rozbicia rocznego czesnego na 2, 10 lub 12 równych rat – więcej informacji

Uczelnia nie pobiera wpisowego.

Studiuj za darmo!

Stypendia

KPSW corocznie otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów.

W roku akademickim 2024/25 każdy student Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, który spełnia określone kryteria, może otrzymać stypendium:

 1. Stypendium socjalne 1200 zł miesięcznie  – Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny, próg dochodowy od roku akademickiego 2023/24 wynosi 1294,40 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.
 2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia niepełnosprawności:
  1. Lekki 600 zł / miesięcznie
  2. Umiarkowany 700 zł/ miesięcznie
  3. Znaczny 800 zł / miesięcznie
 3. Stypendium Rektora 1000-1100 zł / miesięcznie – wszystkie wnioski o stypendium Rektora, także za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe potrzebują zaświadczenia o średniej. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.  
 4. Zapomoga – 1800 zł

Uwaga ! Stypendia można łączyć.

Bonifikaty

Sprawdź, czy możesz liczyć na zniżkę!

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie wprowadza bonifikaty wyróżnione poniżej

 • Bonifikata "Ekipa z pracy"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla pracowników firm lub instytucji, wspólnie rozpoczynających studia stanowiących grupę co najmniej 3 pracowników jednej firmy.

 • Bonifikata "Rodzinna"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla osób, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest już studentem studiów I-go lub II-go stopnia w KPSW.

 • Bonifikata "Służby Mundurowe"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla osób zatrudnionych w służbach: Policja, Służba Ochrony Państwa, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna.

 • Bonifikata "Wolontariusz"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla osób działających w organizacjach pożytku publicznego.

 • Bonifikata "Sportowiec"

  Bonifikata w wysokości 10% dla członków klubów sportowych.

 • Bonifikata "Partner KPSW"

  Bonifikata w wysokości 10% dla pracowników instytucji partnerskich KPSW

 • Bonifikata "Wejherowska Karta Mieszkańca"

  Bonifikata w wysokości 10% dla posiadaczy Wejherowskiej Karaty Mieszkańca

Wszystkie bonifikaty dotyczą czesnego w I semestrze studiów - przy opłacie za cały semestr.
Bonifikaty się nie łączą.

Oferta edukacyjna

W  roku akademickim 2024/2025 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia na kierunkach:

Pedagogika I stopnia NOWOŚĆ!

Specjalności: 

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Edukacja kaszubska
 • Integracja sensoryczna

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) tylko soboty i niedziele,  1-2  w miesiącu.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) od wtorku do czwartku

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Specjalności: 

 • Administracja publiczna
 • Służby mundurowe (profil policyjny)
 • Administracja i finanse samorządowe
 • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Inspektor ochrony danych osobowych 
 • Menadżer BHP
 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) tylko soboty i niedziele,  1-2  w miesiącu.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) od wtorku do czwartku

Zarządzanie I stopnia

Specjalności: 

 • Psychologia w biznesie NOWOŚĆ
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim NOWOŚĆ
 • Kadry i płace w praktyce
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Zarządzanie logistyczne
 • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie logistyczne
 • Bankowość i usługi finansowe
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie w administracji

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) tylko soboty i niedziele,  1-2  w miesiącu.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) od wtorku do czwartku

Socjologia I stopnia
Specjalności: 

 • Psychologia społeczna NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne
 • Marketing, reklama i nowe media 
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) tylko soboty i niedziele,  1-2  w miesiącu.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) od wtorku do czwartku

Socjologia II stopnia
Specjalności:

 • Psychosocjologia 
 • Menadżersko-administracyjna 
 • Bezpieczeństwo narodowe z elementami kryminologii 
 • Marketing i zarządzanie nowoczesnymi mediami 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) tylko soboty i niedziele,  1-2  w miesiącu.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) od wtorku do czwartku

Pielęgniarstwo I stopnia
Tryb stacjonarny (poniedziałek – piątek) i weekendowy (czwartek-niedziela). 

Godziny pracy biura rekrutacji

 • Poniedziałek  8:30-15:30
 • Wtorek  8:30-15:30
 • Środa 8:30-15:30
 • Czwartek 9:00-17:00
 • Piątek 8:30-15:30

Dworcowa 7, I piętro, pok. 13
Wejście od frontu budynku lub od strony parkingu (dla zmotoryzowanych)
Nr telefonu: 58 672 25 50
Mail: rekrutacja@kpsw.pl