Rekrutacja on-line

Zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą funkcjonowania Uczelni i procesu rekrutacji w okresie pandemii COVID-19 rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 będzie przeprowadzona on-line.

Rekrutacja on-line będzie dostępna od 12 maja 2021 r. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są TUTAJ

Studia licencjackie i magisterskie

Studia podyplomowe

Pytania i uwagi w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@kpsw.pl
lub telefonicznie w godzinach pracy Uczelni.

Rekrutacja online – Dokumenty

Aby sprawnie przejść przez proces rekrutacji on-line przygotuj niezbędne dokumenty: 

 • Świadectwo maturalne*
 • Skan fotografii 
 • Zaświadczenie lekarskie (w przypadku studiów pielęgniarskich)** 
 • Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 
 • Oświadczenie RODO – wzór wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO – link
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich wraz z suplementem *** 

* Tegoroczni maturzyści dostarczą świadectwo po 11 sierpnia. Na tym etapie mogą zrekrutować się „rezerwując” sobie miejsce na studiach.

**Ze względu na panujacą sytuację epidemiologiczną w kraju zaświadczenie lekarskie może być dostarczone do miesiąca po dacie zrekrutowania się on-line.

*** Dla kandydatów na studia II stopnia – magisterskich studiów uzupełniających

Rekrutacja tradycyjna

Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 rekrutacja tradycyjna odbywa się w głównym budynku Uczelni przy ulicy Dworcowej 7 w Wejherowie po uprzednim umówieniu się telefoniczym na konkretną datę i godzinę wizyty.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów
(decyduje kolejność zgłoszeń).

Wymagane dokumenty

Ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym lub wybór przedmiotów zdawanych na maturze nie przesądza o przyjęciu na studia.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów
(decyduje kolejność zgłoszeń).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Ankietę personalną wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO – ANKIETA LIC
 • Ankietę personalną wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO –ANKIETA MGR
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem. Oryginał lub jego odpis na prawach oryginału – do wglądu*
  Lub w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia o złożonym egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów. Zaświadczenie to jest ważne przez 1 miesiąc od daty złożenia egzaminu dyplomowego kandydata. Następnie kandydat musi dostarczyć do KPSW dyplom ukończenia studiów.
 • Kserokopię świadectwa dojrzałości. Oryginał lub jego odpis na prawach oryginału – do wglądu**
 • 2 fotografie legitymacyjne (jednakowe i aktualne, format 35x45mm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Dowód osobisty – do wglądu
 • Oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej

* Dla kandydatów na studia magisterskie
** Dla kandydatów na studia licencjackie

Absolwenci szkół średnich, którzy nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości lub będą mieli poprawkę mogą już teraz przejść proces rekrutacji on-line i zarezerwować miejsce na naszej Uczelni.

Oferta edukacyjna

W roku akademickim 2021/2022 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne I-ego stopnia,  na  kierunkach Socjologia i Pielęgniarstwo oraz na studia II stopnia na kierunku socjologia – profil praktyczny.
W ramach kierunku Socjologia można wybrać jedną z kilkunastu specjalności: Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne, Kryminologia z elementami kryminalistyki (Nowość!), Marketing, reklama i nowe media (Nowość!), Coaching i mentoring (Nowość), Zarządzanie zasobami ludzkimi. – więcej

Specjalność wybieramy na drugim roku studiów.

 • Na studiach dziennych (stacjonarnych)  zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.
 • Na studiach niestacjonarnych (zaocznych)   zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele. Zjazdy raz – maksymalnie dwa razy –  w miesiącu.

Uczelnia przy współpracy ze Powiatem Wejherowskim, Powiatem Puckim, Szpitalem Puckim Sp. z o.o. oraz spółką Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., reaktywowała kierunek Pielęgniarstwo 

Program Pielęgniarstwa przygotowany i realizowany w KPSW został wielotorowo pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja trwa na tryb stacjonarny i niestacjonarny. O uruchomieniu trybu decyduje ilość zgłoszeń.

 • Na studiach dziennych (stacjonarnych) zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, łącznie 6 semestrów
 • Na studiach zaocznych (niestacjonarnych) zajęcia trwają od piątku do niedzieli, łącznie 7 semestrów  

Informacji na ten temat – ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju udzielamy telefonicznie lub odpowiadając na e-maile.

Opłaty za studia

KPSW preferuje jasny, prosty i uczciwy sposób płatności za studia: przy opłacie semestralnej za każdy semestr płacisz tyle samo. Bez niespodzianek, zmian, ukrytych opłat.

Istnieje również możliwość rozbicia rocznego czesnego na 10 lub 12 równych rat – więcej

Opłata rekrutacyjna – 85 zł
numer konta uczelni – ING Bank Śląski S.A.    29 1050 1764 1000 0090 3230 0809

Uczelnia nie pobiera wpisowego.
Uczelnia nie pobiera opłat za egzaminy poprawkowe w trakcie studiów.​

Stypendia

Studiuj za darmo!

KPSW rok corocznie otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów.

W roku akademickim 2020/21 każdy student Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, który spełnia określone kryteria, może otrzymać stypendium:

 1. Stypendium socjalne 700 zł miesięcznie  – dochód netto w gospodarstwie domowym na osobę do 1050 zł / miesięcznie
 2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia niepełnosprawności:
  1. Lekki 400 zł / miesięcznie
  2. Umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
  3. Znaczny 600 zł / miesięcznie
 3. Stypendium Rektora 400 – 500 zł / miesięcznie w zależności od średniej ocen.  
 4. Zapomoga – 1000 zł

Uwaga ! stypendia można łączyć.

Liczne grono naszych studentów może się pochwalić otrzymywaniem dwóch stypendiów jednocześnie. Są również przypadki (jednostkowe) otrzymywania trzech stypendiów.

Bonifikaty

Sprawdź, czy możesz liczyć na zniżkę!

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie wprowadza bonifikaty wyróżnione poniżej

 • Bonifikata "Ekipa z pracy"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla pracowników firm lub instytucji, wspólnie rozpoczynających studia stanowiących grupę co najmniej 3 pracowników jednej firmy.

 • Bonifikata "Rodzinna"

  Bonifikata w wysokości 15% czesnego dla osób, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest już studentem studiów I-go stopnia w KPSW.

 • Bonifikata "Służby Mundurowe"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla osób zatrudnionych w służbach: Policja, Służba Ochrony Państwa, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna.

 • "Wolontariusz"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla osób działających w organizacjach pożytku publicznego.

 • Bonifikata "Sportowiec"

  Bonifikata w wysokości 10% dla członków klubów sportowych.

 • Bonifikata "Partner KPSW"

  Bonifikata w wysokości 10% dla pracowników instytucji partnerskich KPSW

Wszystkie bonifikaty dotyczą czesnego w I semestrze studiów - przy opłacie za cały semestr.
Bonifikaty się nie łączą.