Koła naukowe Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej:

  • Jesteś głodny wiedzy i chcesz wzbogacić swoje CV?
  • Chcesz poznać nowych ludzi?
  • Chcesz zdobyć praktyczne doświadczenie prosto z branży?
  • Chcesz brać udział w ciekawych projektach, warsztatach?

Podejmij wyzwanie i zapisz się do Koła Naukowego!

Jak założyć Koło Naukowe?

Aby powstało Koło potrzeba minimum 4 studentów KPSW chętnych do zorganizowania
spotkania i jego rejestracji.

Celem rejestracji Koła Naukowego niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:
1. Zgłoszenie wpisu do rejestru – Wzór wniosku o rejestrację
2. Projekt statutu organizacji – Wzór statutu
3. Pisemną zgodę opiekuna na sprawowanie tej funkcji – Wzór zgody opiekuna na pełnienie
funkcji

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie rejestracji i funkcjonowania
uczelnianych organizacji studenckich i kół naukowych w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole
Wyższej w Wejherowie.
Koło wpisane do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i kół naukowych może już
zacząć działać i korzystać z wynikających z tego przywilejów.


Wszystkich informacji i niezbędnej pomocy można uzyskać od pełniącej nadzór nad kołami
naukowymi Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, dr Justyny Zawadzkiej.
Dokumenty można składać w postaci elektronicznej przesyłając na adres
j.zawadzka@kpsw.pl lub dostarczyć w kopercie z napisem „Koło Naukowe” do Dziekanatu.