Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna.

Na jej czele stoi Rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie,  prof. zw. dr hab. Marcin Pliński, b. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Rektor KPSW jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym jako redaktor naukowy wielu cenionych monografii. Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza oraz Medalem im. Kazimierza Demela, ponadto za działalność dydaktyczną Nagrodą Nauczyciela Akademickiego Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

WYKŁADOWCY:

 • ks. prof. dr hab. Janusz Balicki (demografia społeczna, globalizacja i procesy migracyjne)
 • prof. dr hab. Andrzej Drzewiecki (bezpieczeństwo Państwa)
 • prof. dr hab. Janusz Erenc (wstęp do socjologii, współczesne teorie socjologiczne, kierowanie zespołami ludzkimi, metody badań socjologicznych, problemy społeczne we współczesnych organizacjach)
 • prof. dr hab. Anna Kłonkowska (antropologia kulturowa, socjologia męskości)
 • prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec (biochemia i biofizyka)
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Necel (filozofia, prawo, etyka społeczna)
 • prof. dr hab. Antoni Rokicki (parazytologia)
 • prof. dr hab. Kazmierz Sopuch (socjologia kultury, socjologia religii)
 • prof. dr hab. Anna Wysocka (genetyka)
 • dr Marek Bednarz (komunikacja społeczna)
 • dr Marcin Bitel (farmakologia)
 • dr Agata Błaszczyk (biochemia i biofizyka)
 • dr Marek Chrabkowski (organizacja i zarządzanie w administracji publicznej i bezpieczeństwie, przestępczość gospodarcza zorganizowana, prawo karne, prawne podstawy bezpieczeństwa)
 • dr Renata Chrzan (radiologia)
 • dr Jarosław Cylkowski (ochrona danych osobowych)
 • dr Agnieszka Czarnecka (komunikacja społeczna, reklama internetowa – kreacja i produkcja, marketing usług)
 • dr Małgorzata Drozd-Garbacewicz (gromadzenie i analiza danych, techniki jakościowe w badaniach społecznych, metody badań socjologicznych)
 • dr Tomasz Fopke (historia i kultura kaszubów)
 • dr Damian Gajda (analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, rachunek kosztów i wyników, wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii)
 • dr Janusz Iskierski, prof. KPSW (socjologia makrostruktur)
 • dr Agnieszka Jarosik-Michalak (metody organizacji i zarządzania, innowacje w procesie zarządzania, systemy motywacji pracowniczej)
 • dr Grzegorz Kała (służby specjalne we współczesnym państwie, historia pieniądza)
 • dr Weronika Kamińska (zróżnicowanie społeczne, metodologia nauk społecznych, socjologia – mikrostruktury społeczne, techniki jakościowe w badaniach społecznych)
 • dr Krystyna Kmiecik-Baran, prof. KPSW (psychologia społeczna, socjologia patologii społecznych)
 • dr Elżbieta Kolasińska (socjologia ekonomiczna)
 • dr Ewa Kownacka (socjologia, nowoczesne metody organizacji i zarządzania, socjologia etniczności)
 • dr Małgorzata Kseniak (zdrowie publiczne)
 • dr Aleksandra Kurowska-Susdorf (pedagogika)
 • dr Krzysztof Maciejewski (położnictwo i ginekologia)
 • dr Roman Marzec (wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, przestępczość kryminalna, służby specjalne we współczesnym państwie, kryminologiai kryminalistyka, teorie przyczyn i skutków przestępczości, wybrane procedury służb)
 • dr Alicja Mączkowiak (neurologia)
 • dr Jacek Mianowski (współczesne koncepcje socjologiczne)
 • dr Lesław Michałowski (socjologia miasta, współczesne społeczeństwo polskie, socjologia procesów urbanizacji)
 • dr Aneta Muzlof (zarządzanie jakością, zarządzanie w przedsiębiorstwie)
 • dr Karolina Muzyczka (prawo gospodarcze)
 • dr Dorota Myślińska (fizjologia)
 • dr Albert Popławski (socjologia służb porządku publicznego, bezpieczeństwo państwa)
 • dr Krzysztof Sarnowski (budowa i wdrażanie skutecznych strategii, statystka opisowa, mikroekonomia, zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw)
 • dr Karol Słowi (zwalczanie zagrożeń terrorystycznych)
 • dr Anna Sternicka (pedagogika)
 • dr Katarzyna Sztormowska-Archanowicz (farmakologia)
 • dr Anna Toruńska (biochemia i biofizyka)
 • dr Beata Wieczorek-Wójcik (organizacja pracy pielęgniarskiej)
 • dr Justyna Zawadzka (controling personalny, zarządzanie zasobami ludzkimi, wprowadzenie do zarządzania, zarządzanie jakością, ochrona własności intelektualnej, strategie zarządzania w organizacji)
 • dr inż. Ewa Malinowska (podstawy przedsiębiorczości)
 • dr inż. Monika Miętkiewicz (badania marketingowe, marketing, strategie marketingowe, zachowania konsumenckie i metody badania rynku)
 • dr inż. Andrzej Sułkowski (podstawy przedsiębiorczości, biznesplan)
 • dr n. med. Anna Włodarska (etyka zawodu pielęgniarki)
 • mgr Maja Bartnicka (dokumentacja kadrowa, wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy – sposoby naliczania)
 • mgr Marian Baruk (technologie informacyjne)
 • mgr Magda Bellwon (warsztaty prezentacji i komunikacji, negocjacje i mediacje)
 • mgr Anna Bielawska (psychologia)
 • mgr Marek Bogacki (strategie zarządzania w organizacji)
 • mgr Olgierd Bojke (wychowanie fizyczne)
 • mgr Ewa Ciesielska (miłość i pozytywne relacje interpersonalne, terapia par)
 • mgr Anna Cygert (polityka płacowa i wynagrodzenia)
 • mgr Aleksandra Dubrówko (obsługa programu Symfonia/ Enova365 oraz Płatnik)
 • mgr Bartłomiej Engelbrecht (zarządzanie organizacji III sektora)
 • mgr Marta Fabiszak (systemy motywacji pracowniczej)
 • mgr Angelika Gardżała (anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia)
 • mgr Dorota Gaszta (dietetyka)
 • mgr Rafał Gierszewski (wstęp do socjologii, społeczeństwo obywatelskie)
 • mgr Przemysław Gleske (język migowy)
 • mgr Wioletta Gordon (psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne)
 • mgr Agata Kaczyńska-Miotk (anatomia)
 • mgr Rafał Kobielak (podstawy pielęgniarstwa)
 • mgr Edyta Kozańska (podstawowa opieka zdrowotna)
 • mgr Marta Łosińska (prawo medyczne)
 • mgr Katarzyna Mańkowska (współczesne teorie socjologiczne)
 • mgr Michał Milewski (badania fizykalne)
 • mgr Michał Myślisz (język angielski)
 • mgr Oksana Ostrowska (język angielski)
 • mgr Anna Podsiadły (podstawowe umiejętności psychologiczne, psychologia osobowości, psychologia wywierania wpływu)
 • mgr Magdalena Popowska (współczesne teorie socjologiczne)
 • mgr Ryszard Rychert (wybrane zagadnienia prewencji, wybrane procedury służb)
 • mgr Mateusz Schmidt (wprowadzenie do teorii dyskutowania i argumentacji, komunikacja społeczna i budowanie relacji, mikrostruktury społeczne, komunikacja interpersonalna)
 • mgr Urszula Sierżant (pedagogika)
 • mgr Martyna Stolińska (systemy motywacji pracowniczej, proces rekrutacji i selekcji kadr)
 • mgr Tomasz Willma (prawo pracy)
 • mgr Piotr Zarzeczny (zarządzanie kryzysowe)
 • mgr Jarosław Zawadzki (technologie informacyjne)
 • mgr Andrzej Żurawik, MBA (media społecznościowe)
 • mgr Aleksandra Żywicka (język obcy w socjologii)
 • mgr Jacek Chmielewski (kryminologia, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni)
 • pr. mgr Bartosz Witzling (prawo pracy)
 • pr. mgr Paulina Żurawska (prawo gospodarcze, prawo pracy)
 • mgr piel. Magdalena Dykas-Rogalewska (system informacji w ochronie zdrowia, pielęgniarstwo neurologiczne)
 • mgr piel. Małgorzata Kozłowska (pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne)
 • mgr piel. Ewelina Krause (pielęgniarstwo pediatryczne)
 • mgr piel. Joanna Litewska (pielęgniarstwo internistyczne)
 • mgr piel. Izabella Marcyniuk (promocja zdrowia)
 • mgr piel. Małgorzata Szymkowiak
 • inż. Karolina Gorzkiewicz-Drzymalska (dietetyka)
 • lek. Damian Czatrowski (fizjologia)
 • lek. Adam Hermann (pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne)
 • lek. Claude Mawa (anatomia, patologia, choroby wewnętrzne , badania fizykalne)
 • lek. Justyna Kiepuszewska (pediatria)
 • lek. Jakub Śliwiński (położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne)
 • lek. Karol Wierzba (geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne)
 • lek. Maciej Zając (podstawy ratownictwa medycznego)
 • lek. Andrzej Zieleniewski (organizacja ochrony zdrowia, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia)
 • lek. Łukasz Zwiernik (psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne)

Ponadto stałą współpracę z Uczelnią zadeklarowali:

 • prof. dr hab. Marek Adamiec (historia literatury, teoria literatury)
 • prof. dr hab. Jerzy Bolałek (ochrona środowiska)
 • prof. dr hab. Andrzej Borman (neurobiologia)
 • prof. dr hab. Dorota Burska (chemia środowiska)
 • prof. dr hab.  Jerzy Sell (genetyka)
 • prof. dr hab. Henryk Skorowski (socjologia)
 • prof. dr hab.  Diana Trzcińska (prawo)
 • prof. dr hab. Edmund Wittbrodt (integracja europejska)
 • prof. dr hab. Jarosław Załęcki (socjologia)
 • prof. dr hab. Jacek Zaucha (makroekonomia)
 • dr Violetta Adamiec (podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa)
 • dr Agata Błaszczyk (biochemia z mikrobiologią)
 • dr Irena Bojanowska (chemia fizyczna, ochrona środowiska)
 • dr Wojciech Glac (neurobiologia)
 • dr ks. Leszek Jażdżewski (społeczność lokalna)
 • dr Jacek Kołtan (filozofia społeczna)
 • dr Magdalena Kubiak (literaturoznawczyni, filmoznawczyni)
 • dr Gabriela Lisius (finanse samorządowe)
 • dr Zbigniew Mańkowski (zagadnienia rozwoju regionalnego)
 • dr Tomasz Olszewski (ekologia, systematyka roślin)
 • dr Paweł Petasz (encyklopedia prawa, prawo karne)
 • dr Wojciech Portalski (geograf-spec.: agroturystyka)
 • dr Tomasz Sowiński (prawo i instytucje Unii Europejskiej)
 • dr Anna  Toruńska (biochemia z mikrobiologią)
 • dr Jolanta Zasadzka (zarządzanie)