KPSW w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną Uczelnią, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 280. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) oraz Statutu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Rektor

prof. dr hab. Marcin Pliński

Prorektor ds. Kształcenia

dr Krystyna Kmiecik-Baran, prof. KPSW

Dziekan Wydziału Społeczno-Przyrodniczego

dr Beata Dudzińska

Kanclerz

mgr Rafał Gierszewski

Uczelnia zlokalizowana jest w powiatowym mieście Wejherowie, położonym poza wielką aglomeracją trójmiejską, co nadaje jej regionalny charakter.

W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej prowadzimy wyższe studia zawodowe o profilu praktycznym (studia I-ego stopnia) oraz magisterskie studia uzupełniające o profilu praktycznym (studia II-ego stopnia), a nasi absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjat i magister.

Wydział Społeczno-Przyrodniczy

Studia I stopnia – studia licencjackie

 • Socjologia

 • Pielęgniarstwo 

 • Zarządzanie

 • Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 • Pedagogika

Studia II stopnia – studia magisterskie

 • Socjologia

Studia są realizowane w trybie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

W edukacyjnej ofercie Uczelni znajduje się szeroka gama studiów podyplomowych – blisko 40 kierunków, które zawierają się w 3 blokach tematycznych :  Kierunki pedagogiczne, Kierunki ekonomiczno-managerskie, Kierunki nauk o zdrowiu.

Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna oraz rozbudowany system stypendialny.

Dzięki stypendiom blisko 40 % naszych studentów kształci się za darmo.

Kształcenie i wizytacje

W latach 2008 – 2022 nasza Uczelnia była wizytowana przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz Krajową Radę Akredytacyjna Szkół i Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP).

Również Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół i Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, przyznając certyfikat do października 2025 roku.

Polska Komisja Akredytacyjna po zweryfikowaniu jakości kształcenia na kierunkach socjologia, pielęgniarstwo wydała ocenę pozytywną, PKA bardzo wysoko oceniała również wniosek o zgodę na utworzenie studiów II stopnia.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i dokonaną oceną stanu faktycznego dotyczącą spełnienia standardów kształcenia KRASzPiP przyznał:

 • W zakresie sposobu realizacji programu kształcenia:
  Zespół przyznał 48 punktów na 48 punktów obligatoryjnych
 • W zakresie kadry prowadzącej kształcenie:
  Zespół przyznał 14 punktów na 14 punktów obligatoryjnych
 • W zakresie bazy dydaktycznej:
  Zespół przyznał 27 punktów na 27 punktów obligatoryjnych
 •  W zakresie oceny jakości kształcenia i osiągnięć uczelni:
  Zespół przyznał 8 punktów na 8 punktów obligatoryjnych

Łącznie przyznano 97 punktów na 97 punktów obligatoryjnych.

W 2020 roku KPSW uzyskała status laureata jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Decyzja Zarządu Fundacji, potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów”, podjęta została na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy dokonali oceny Uczelni na podstawie m.in.: danych zawartych w ankiecie samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy, informacji środowiskowych oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów, danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych środowisk studenckich etc.

Współpraca

W wyniku porozumienia co do wspólnoty celów takich jak: dbałość o rozwój społeczno-gospodarczy Kaszub i Pomorza oraz wzrost poziomu wykształcenia nawiązaliśmy współpracę z Powiatem Wejherowskim, Powiatem Puckim, Miastem Wejherowo, Agencją Rozwoju Pomorza, Pracodawcami Pomorza, Szpitalami Pomorskimi oraz 34 innymi podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczego KPSW.

Olimpiady

Ponad to, w ramach działalności naukowej organizujemy corocznie Olimpiadę Naukową dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, której laureatom zapewniamy bezpłatne studiowanie na wybranym kierunku w naszej Uczelni.

Biblioteka

Od 2003 roku tworzymy naszą Bibliotekę. Jest to specjalistyczna biblioteka naukowa, gromadząca zbiory z zakresu prowadzonych kierunków studiów, odpowiadająca potrzebom naukowym i dydaktycznym Uczelni. Księgozbiór liczy ponad 4,5 tys. woluminów, a jego liczba systematycznie wzrasta. Największą wagę przywiązujemy do nabywania literatury zalecanej przez wykładowców. W bibliotece dostępne są również (wyłącznie do wglądu) prace dyplomowe naszych absolwentów.

Obecnie na naszej uczelni kształci się blisko tysiąc studentów i słuchaczy na studiach I-ego stopnia oraz studiach podyplomowych. Od października roku 2020 kształcimy również na studiach II-stopnia.

Nasze miasto - Wejherowo

WEJHEROWO ( kaszb. Wejrowò lub Nowé Miasto, niem. Neustadt in Westpreussen, dawniej Weihersfrey), – jest 47 tysięcznym miastem, siedzibą powiatu wejherowskiego i gminy Wejherowo .

Malowniczo usytuowane w północnej części województwa pomorskiego , w Pradolinie Łeby i Redy oraz na skraju Wysoczyzny Żarnowieckiej i Pojezierza Kaszubskiego, nad Redą i jej prawym dopływem Cedronem, między Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, posiada doskonałe walory turystyczne. Wchodzi w skład – obok Redy i Rumi – Małego Trójmiasta Kaszubskiego , jest również częścią aglomeracji gdańskiej .

Stanowi dogodny węzeł komunikacyjny, zarówno kolejowy jak i autobusowy . Leży w odległości 43 km od Gdańska, 23 km od Gdyni i 90 km od Słupska, przy drodze krajowej nr 6 i na trasie kolejowej Gdańsk – Słupsk – Szczecin.

Najciekawsze zabytki to Zespół Kalwarii Wejherowskiej (fundacji wojewody J.Weyhera i opata A.Kęsowskiego): 26 manierystycznych i barokowych kaplic (1649-1655, częściowo przebudowanych na przełomie XVIII i XIX w.).

Ratusz miejski, autor: Maksinski