Career and External Cooperation Office.

Biuro Karier i Współpracy Zewnętrznej.

erasmus@kpsw.pl

The tasks of the Career and External Cooperation Office include:

1) To organise, advise and coordinate the University’s activities in the field of international cooperation;

2) To draw up the main directions of the University’s activity and development and to coordinate the work related to its implementation;

3) Coordination of the University’s cooperation with associations, foundations, companies, self-governing authorities and government administrations;

4) Organization of the University’s cooperation with foreign actors;

5) Establishment of cooperation with other universities;

6) Cooperation in the organisation of conferences, symposia and open lectures;

7) Cooperation in the organisation of the inauguration of the academic year and other university events;

8) Development and implementation of a variety of forms of active job search for university students and graduates;

9) Development and implementation of surveys of students and graduates on their professional aptitude;

10) collecting, processing and making available information on the labour market and ways of improving vocational qualifications (vocational courses, training measures, scholarships, traineeships, etc. );

11) Establishment and management of cooperation with the city hall and with the district labour offices and employment offices;

12) Working with employers to attract applicants for vacancies and traineeships;

13) Carrying out other tasks mandated by the Rector or the Vice-Rector, and tasks arising from the internal actions of the University and these Rules. 

Do zadań Biura Karier i Współpracy Zewnętrznej należy:

1) Organizowanie, doradzanie i koordynowanie działań Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej;

2) Wytyczanie głównych kierunków działalności i rozwoju Uczelni oraz koordynowanie prac związanych z ich realizacją;

3) Koordynację współpracy Uczelni ze stowarzyszeniami, fundacjami, firmami, władzami samorządowymi i administracją rządową;

4) Organizacja współpracy Uniwersytetu z podmiotami zagranicznymi;

5) Nawiązanie współpracy z innymi uczelniami;

6) Współpraca przy organizacji konferencji, sympozjów i wykładów otwartych;

7) Współpraca przy organizacji inauguracji roku akademickiego i innych wydarzeń uczelnianych;

8) Opracowanie i wdrożenie różnorodnych form aktywnego poszukiwania pracy dla studentów i absolwentów uczelni;

9) Opracowywanie i realizacja ankiet studentów i absolwentów na temat ich predyspozycji zawodowych;

10) Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o rynku pracy i sposobach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy zawodowe, szkolenia, stypendia, staże itp.);

11) Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z Urzędem Miasta oraz powiatowymi urzędami pracy i urzędami pracy;

12) Współpraca z pracodawcami w celu pozyskania kandydatów na wakaty i staże;

13) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora lub prorektora oraz zadań wynikających z działalności wewnętrznej Uczelni i niniejszego Regulaminu.

Contact us/ Skontaktuj się z nami