Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Nowość! 
Charakterystyka studiów:

Absolwent studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka pozna miedzy innymi metody pracy dydaktyczno-wyrównawczej, korekcyjno-kompensacyjnej oraz socjoterapeutycznej. Zdobędzie wiedzę z obszaru wczesnego rozwoju dziecka oraz umiejętności wspomagania zaburzeń w tym zakresie.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści terapeuci z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, socjoterapia, logopedia oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
 • Podstawy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami narządów zmysłów
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, w tym z MPD
 • Diagnoza i terapia  dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wybrane metody terapii wspomagających
 • Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
 • Gry i zabawy psychomotoryczne we wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Metodyka prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej i grupowej dzieci z niepełnosprawnością
 • Metody terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Metody terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metody terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metody pracy z dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym
 • Metodyka pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
 • Podstawy konstruowania programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Specjalistyczne wsparcie rodziny dziecka z dysfunkcjami
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: dwa semestry.
 • Forma zjazdów : forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.