Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Charakterystyka studiów:

Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 - III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji  psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017  r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III jeżeli spełnia trzy warunki:

a) posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);

b) legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;

c) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są specjaliści w dziedzinie psychologii, pedagogiki, językoznawstwa oraz metodyki nauczania, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.

Wybrane przedmioty:
 • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Współczesne koncepcje wychowania, uczenia się i nauczania
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.
 • Trudności w uczeniu się: profilaktyka, diagnoza, pomoc
 • Elementy prawa oświatowego
 • Dziecięca literatura anglojęzycznego obszaru językowego
 • Piosenki, gry i zabawy edukacyjne w nauczaniu języka angielskiego
 • Planowanie lekcji oraz dobór i ocena materiałów nauczania
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Higiena i emisja głosu
 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego
 • Elementy życia i kultury krajów obszaru danego języka w nauczaniu wczesnoszkolnym
 • Praktyki pedagogiczne
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w 3 ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 15 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 3 semestry.
 • Forma zjazdów : forma weekendowa 1-2 zjazdy w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.