Integracja sensoryczna

 
Charakterystyka studiów:

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres integracji sensorycznej.

Dzięki zdobytym umiejętnościom do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej absolwenci uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć określonych programem studiów, które spełniają wymogi określone w przepisach prawa regulującego wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).

Terapeuci SI moga z łatwością znaleźć pracę we wszelkich przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Eksperci zajmujący się integracją sensoryczną oraz pedagogiką przedszkolną jak i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, pedagogiką specjalną, oligofrenopedagogiką, pedagogiką społeczną, prawem, medycyną, psychologią. Praktycy i teoretycy.

Wybrane przedmioty: 
 • Autyzm
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej 
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi 
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI 
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych 
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno- pedagogiczne
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów : forma weekendowa -  raz – dwa razy w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.