Surdopedagogika - stadia kwalifikacyjne

Charakterystyka studiów:

Celem tego kierunku studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Słuchacze kierunku poznają nowatorskie metody wspomagania dzieci i młodzieży z wadą słuchu, kształcą zdolność podejmowania działalności w środowisku rodzinnym i społecznym, w którym funkcjonują osoby słabosłyszące lub niesłyszące oraz poznają podstawy posługiwania się językiem migowym. 

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz.  279 w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Pedagogika specjalna
 • Surdopedagogika
 • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Surdologopedia
 • Rewalidacja indywidualna
 • Psychologia głuchych
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu
 • Praktyka pedagogiczna
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w trzech ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 15  ratach miesięcznych - 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 3 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 ? 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.