Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Nowość! 

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe Surdopedagogika zawierają w sobie specjalności przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą borykającą się z dysfunkcjami rozwojowymi, a konkretnie z zaburzeniami i słuchu. 
Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów zatrudnionych w szkołach wszystkich typów i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie słuchu różnego stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych
Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna
 • Ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
Kadra dydaktyczna:

Wykładowcy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie (pedagodzy, psycholodzy) oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem - surdopedagodzy, tyflopedagodzy. 

Wybrane przedmioty: 
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Psychologia głuchych
 • Surdologopedia
 • Surdopedagogika
 • Rewalidacja indywidualna osób z dysfunkcjami słuchu
 • Dydaktyka specjalna
 • Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w trzech ratach semestralnych - 1500 zł/ semestr
 • w 15 ratach miesięcznych - 300 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 3 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa oraz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 - 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.