Praca z ofiarą i sprawcą przemocy domowej

Charakterystyka studiów:

Studia dają uprawnienia do pracy (kwalifikacje oraz kompetencje) z osobami doświadczającymi przemocy (dorośli, dzieci) oraz ze sprawcami przemocy. Przygotowują do podejmowania działań profilaktycznych (I, II, III stopień) w zakresie pomocy rodzinie i dziecku krzywdzonemu. Absolwent będzie potrafił działać w obrębie lokalnego systemu pomocy, a tam gdzie systemy są nieskoordynowane będzie potrafił zbudować lokalny system współpracy. Absolwent zdobędzie umiejętności pozwalające pracować z klientem indywidualnym (ofiara, sprawca) oraz rodzinami z problemem przemocy. Zdobędzie umiejętności w zakresie diagnozowania a także planowania strategii pomocy w zakresie form indywidualnych jak i grupowych.

Studia dają kwalifikacje do pracy w obszarach diagnozowania i projektowania oraz realizacji strategii pomocy osobom oraz rodzinom uwikłanym w przemoc w ramach zadań takich placówek jak: ośrodki terapii/pomocy rodzinom z problemem przemocy; poradnie leczenia uzależnienia i współuzależnienia; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ośrodki interwencji kryzysowej; placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne; ośrodki pracy socjalnej; kuratela sądowa.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak psychologia, socjologia, socjoterapia  oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Program składa się z trzech modułów:
  • Teoretyczne podstawy pracy z ofiarami i sprawcami przemocy domowej
  • Metodyka pracy z osobami i rodzinami uwikłanymi w przemoc domową
  • Umiejętności w pracy z osobami i rodzinami uwikłanymi w przemoc domową
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

  • w dwóch ratach semestralnych - 1300 zł/ semestr
  • w 10 ratach miesięcznych – 260 zł/ rata
  • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.