Pedagogika lecznicza - stadia kwalifikacyjne

Charakterystyka studiów:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe, dające uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Celem studiów jest wyposażenie ich uczestników w niezbędną wiedzę, dotyczącą pedagogiki specjalnej i leczniczej, terapii, rewalidacji, współdziałania z bliskimi podopiecznych. Słuchacze zostaną też wyposażeni w umiejętności metodyczne, konieczne w nauczaniu dzieci w zakładach leczniczych. Ważnym dopełnieniem są wiadomości dotyczące higieny i emisji głosu oraz prawa oświatowego.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz.  279 w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Kadra dydaktyczna:

Praktycy z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży 
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii 
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu 
 • Pedagogika specjalna 
 • Pedagogika lecznicza 
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym 
 • Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się 
 • Trening umiejętności wychowawczych 
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w trzech ratach semestralnych - 1300 zł/ semestr
 • w  15  ratach miesięcznych – 260 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: trzy semestry.
 • Forma zjazdów : forma weekendowa : raz – dwa razy w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.