Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Ostatnia rekrutacja!
Charakterystyka studiów:

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

UWAGA! 

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. Dodatkowo wymagane jest posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć lub nauczania danego przedmiotu w danym typie szkoły lub placówki.

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz.  279 w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Kadra dydaktyczna:

eksperci z wieloletnim praktycznym doświadczeniem, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Arteterapia
 • Komunikacja alternatywna i augmentatywna
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Pedagogika specjalna z elementami dydaktyki specjalnej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej  
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Socjoterapia
 • Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w trzech ratach semestralnych - 1300 zł/ semestr
 • w 15 ratach miesięcznych – 260 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 3 semestry.
 • Forma zjazdów : forma weekendowa 1 – 2 zjazdy  w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.