Ocena oddziaływania na środowisko

OCENA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Charakterystyka studiów

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, magister).

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jak również kształtowanie zrównoważonych relacji pomiędzy rozwojem inwestycji a uwarunkowaniami środowiskowymi.

Program studiów obejmuje:
  • Podstawy formalno-prawne OOŚ wynikające z obowiązujących przepisów prawnych (europejskich i krajowych). Polityka ekologiczna kraju. Organizacja i zasady działania systemu OOŚ w Polsce i ich rola w planowaniu gospodarczym i planowaniu przestrzennym. Rola inwestora, organów administracji, służb ochrony środowiska, organizacji pozarządowych i społeczeństwa w procedurze OOŚ.
  • Raport oddziaływania na środowisko. Zasady kwalifikowania przedsięwzięć do sporządzania raportu, kategorie uciążliwości przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Przykłady raportów OOŚ dla różnych inwestycji (na wszystkich etapach od przygotowania, realizacji do eksploatacji).
  • Charakterystykę i uwarunkowania dotyczące poszczególnych komponentów środowiska (krajobrazu: ogólno-biologiczne, -chemiczne i -geograficzne, społeczne, kulturowe). Wyszukiwanie i interpretacja danych związanych z planowanymi przedsięwzięciami, warunkami przyrodniczymi i klimatycznymi. Ocenia stanu ekologicznego środowiska w oparciu o dane źródłowe i wpływu inwestycji na różne elementy środowiska z uwzględnieniem zdrowia i życia ludzi,
  • Komunikacja społeczna, udział społeczny, etyka – sposób równoważenia racji gospodarczych, społecznych, przestrzennych i środowiskowych.
  • Kompleksowy plan działań środowiskowych: badania terenowe, monitoring środowiska przed i po inwestycyjny, nadzór środowiskowy w okresie budowy i eksploatacji, działania naprawcze. Sposoby unikania, ograniczania, łagodzenia oraz minimalizacji przewidywanych skutków inwestycji/ przedsięwzięć dla środowiska. Nowoczesne technologie w wybranych gałęziach przemysłu - minimalizacja presji przedsięwzięć na środowisko
Kadra dydaktyczna

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z dziedziny  ochrony środowiska oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

  • za rok z góry – 2650zł
  • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
  • w 10 ratach miesięcznych – 290 zł/ rata
  • opłata wpisowa 100 zł.

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych

Kontakt

tel. 58 672 25 50,
fax 58 672 90 09

e-mail: dziekanat@kpsw.pl

 

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.