Doradztwo zawodowe

STUDIA PODYPLOMOWE

Ważnym warunkiem decydującym o karierze zawodowej jest odpowiedni wybór odpowiedniego zawodu. MENiS nakłada na szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne odpowiednie zadania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.).

Rozpoznanie rynku pracy, wytyczanie ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukacja zawodowa na różnych poziomach wieku wymagają wiedzy interdyscyplinarnej wykraczającej poza istniejący system kształcenia zawodowego. Stąd też składamy Państwu propozycję podyplomowych studiów Doradztwa Zawodowego.

CEL STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy doradcy zawodowego. Absolwent uprawniony jest do posługiwania się tytułem "doradca zawodowy".

Trzysemestralne studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe przygotowuje osoby z wyższym wykształceniem do pełnienia następujących zadań i funkcji:

 • diagnozowania i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenia, aktualizacji i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  • alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
  • programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej,
 • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
 • doradcy zawodowego dla firm poszukujących pracowników
 • doradcy personalnego określającego polityką personalną firmy.
 • doradcy zawodowego dla młodzieży podejmującej decyzje o wyborze przyszłego zawodu, szkoły czy uczelni;
 • doradcy zawodowego dla osób chcących zmienić kwalifikacje zawodowe;
 • doradcy pracy w publicznych i prywatnych agencjach doradztwa pracy;
 • doradcy profesjonalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach doradztwa personalnego (biura karier);
 • doradcy personalnego kierującego polityką personalną firmy;
 • unijnego doradcy pracy;
 • doradcy systemu agrarnego.
UCZESTNIKAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SĄ:

DORADZTWO ZAWODOWE trzysemestralne kierowane jest również do osób, które ukończyły psychologię, pedagogikę, socjologię, filozofię.

Studia podyplomowe o specjalności Doradztwo Zawodowe trzysemestralne przeznaczone są również dla osób, które ukończyły kierunki niepsychologiczne i niespołeczne lub uzyskały dyplom licencjata.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN- I-9SW).

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.