Praca z ofiarą i sprawcą przemocy domowej

Studia kwalifikacyjne.

Godzin: 350, semestrów: 3 (90 ECTS)

Koszt: 1250 zł za semestr

Charakterystyka studiów

Przemoc domowa jest szczególną dysfunkcjonalnością ponieważ dotyka osoby, które są sobie najbliższe. Dlatego też jakiekolwiek interwencje w tym obszarze powinny być podejmowane w atmosferze szacunku dla jej członków oraz w warunkach wysokiego profesjonalizmu. Jednym z zadań lokalnych samorządów oraz lokalnych systemów pomocy, którymi te samorządy koordynują jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa nie tylko na ulicach czy podczas masowych imprez, ale także w domu – w obrębie rodziny.

Przemoc domowa, zwłaszcza te formy, które dotykają dzieci spotyka się dziś ze szczególnym potępieniem i podkreślaniem konieczności zdecydowanych działań, których celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom. To m.in. także z tego powodu państwo zobowiązuje dziś również nauczycieli do diagnozowania i podejmowania działań w tym zakresie.

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego przygotowała ofertę studiów podyplomowych kierowaną do osób prywatnych i pracowników instytucji, podejmujących działania związane z szeroko rozumianą profilaktyką przemocy domowej. Uznajemy bowiem, że praca w tej przestrzeni jest szczególnym wyzwaniem, które wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności.

Adresat:

Studia adresowane są do: pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli, policjantów i in. osób, które z racji realizowanych obowiązków zawodowych z konieczności podejmują problematykę przemocy domowej (bądź przygotowują się do podjęcia takiej pracy).

Sylwetka absolwenta:

Studia dają uprawnienia do pracy (kwalifikacje oraz kompetencje) z osobami doświadczającymi przemocy (dorośli, dzieci) oraz ze sprawcami przemocy. Przygotowują do podejmowania działań profilaktycznych (I, II, III stopień) w zakresie pomocy rodzinie i dziecku krzywdzonemu. Absolwent będzie potrafił działać w obrębie lokalnego systemu pomocy, a tam gdzie systemy są nieskoordynowane będzie potrafił zbudować lokalny system współpracy. Absolwent zdobędzie umiejętności pozwalające pracować z klientem indywidualnym (ofiara, sprawca) oraz rodzinami z problemem przemocy. Zdobędzie umiejętności w zakresie diagnozowania a także planowania strategii pomocy w zakresie form indywidualnych jak i grupowych.

Studia dają kwalifikacje do pracy w obszarach diagnozowania i projektowania oraz realizacji strategii pomocy osobom oraz rodzinom uwikłanym w przemoc w ramach zadań takich placówek jak: ośrodki terapii/pomocy rodzinom z problemem przemocy; poradnie leczenia uzależnienia i współuzależnienia; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ośrodki interwencji kryzysowej; placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne; ośrodki pracy socjalnej; kuratela sądowa.

Struktura programu:

Program składa się z trzech modułów:

  • Teoretyczne podstawy pracy z ofiarami i sprawcami przemocy domowej
  • Metodyka pracy z osobami i rodzinami uwikłanymi w przemoc domową
  • Umiejętności w pracy z osobami i rodzinami uwikłanymi w przemoc domową
  • Seminarium

Forma zajęć:

  • wykłady: 120 godzin;
  • ćwiczenia: 110 godzin;
  • warsztaty: 110 godzin;
  • seminarium: 10 godzin.

W realizacji studiów wezmą udział pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający doświadczenie w zakresie udzielania pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową.  

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Praca z ofiarą i sprawcą przemocy domowe”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.