Studia magisterskie - 3 semestralne

SOCJOLOGIA - PROFIL PRAKTYCZNY 
Studia II stopnia - magisterskie studia uzupełniające 
Specjalność ekonomiczno-menadżerska

 

 • Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków !
 • Cena  460 zł/ miesięcznie !
 • Dyplom magistra w 3 semestry – 1, 5 roku !
 • Doskonała lokalizacja Uczelni -  tylko 100 m od Dworca PKP SKM Wejherowo !

 

Opis specjalności

 

Studia magisterskie z socjologii o specjalności  ekonomiczno-menedżerskiej umożliwią studentom zdobycie zarówno najnowszej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z bieżącą działalnością firm. Obok wiedzy z zakresu socjologii student pozna podstawy prawa, ekonomii oraz zarządzania, jak również dyscypliny, gdzie punktem wyjścia jest wiedza z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Pozna również zasady skutecznych negocjacji i rozwiązywania konfliktów w organizacji, co umożliwi w przyszłości sprawną pracę z zespołami ludzkimi bez często możliwych do uniknięcia zgrzytów i zakłóceń. Nasz program przewiduje przekazywanie kompleksowej i najnowszej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności menedżerskich z szerokiego obszaru zarządzania organizacją i wdrażania efektywnej polityki przedsiębiorstw.

Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menadżera jako kreatora biznesu na skalę zespołu, branży, jednostki organizacyjnej. Studia mają na celu dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi. Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z decyzjami menedżerskimi, strategią działania firmy w warunkach konkurencji, kierowaniem ludźmi i kultury organizacyjnej.

Studenci przyswoją wiedzę na temat tworzenia marketingowych i biznesowych strategii rynkowych, a także nabędą podstawowych umiejętności analizy finansowej w wymiarze zarządczym. Chcemy przygotowywać absolwentów do współzarządzania organizacjami – firmami lub instytucjami publicznymi – poprzez zrozumienie poszczególnych czynników jakie wpływają na ich funkcjonowanie. Student magisterskich studiów uzupełnianych miał możliwość nabywania tzw. twardych kompetencji, ale i miękkich, takich jak: właściwa komunikacja, asertywność, empatia oraz radzenie sobie ze stresem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci wymieniają się również cennymi doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które zaprocentują w dalszej karierze zawodowej.

 

Opis kompetencji

Studia socjologiczne o specjalności ekonomiczno-menedżerskiej w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej są tworzone z myślą o absolwentach studiów licencjackich i inżynierskich, zarówno kierunków nauk społecznych, ale i posiadaczy umysłów bardziej ścisłych, powiązanych z ekonomią i teorią organizacji. Absolwenci tych studiów będą posługiwać się współczesnymi narzędziami ekonomicznymi i finansowymi, których używa się przy kierowaniu przedsiębiorstwem. Będą potrafili wykorzystywać analizy socjologiczne do interpretacji zjawisk ekonomicznych i do sprawnego wdrażania i rozwijania umiejętności miękkich – dotyczących działalności public relations, zarządzaniem zespołem, efektywną komunikacją, negocjacjami i wieloma innymi dziedzinami wspierającymi management. Kompetencje miękkie w przyszłości ułatwią im komunikowanie się ze swoimi współpracownikami i egzekwowanie od nich wywiązywania się z obowiązków. Niezbędne jest tu kształtowanie umiejętności budowania relacji z zespołem tak, aby go angażować i odpowiednio motywować. Menedżer powinien posiadać wizję tego, w jaki sposób kierować projektem oraz firmą, ale też nie bać się zmian i słuchać swoich podwładnych.

Absolwenci magisterskich studiów uzupełniających w KPSW będą mogli uzyskać zatrudnienie m.in. w małych i większych firmach oraz przedsiębiorstwach, w korporacji lub administracji publicznej, jako pracownik kadry kierowniczej lub projektowej.

Opłaty za studia

 • 460 zł  -  opłata miesięczna – płatna do 8 dnia każdego miesiąca – przez 1,5 roku studiów.
 • 2 500 zł - opłata za semestr, płatna do 8 października za semestr zimowy i do 8 marca za semestr letni

Rekrutacja

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się on-line - szczegóły
 

Lub tradycyjnie w godzinach pracy uczelni
W przypadku tradycyjnej rekrutacji niezbędę będzie dostarczenie dokumentów: 

 • Ankieta personalna - wraz z klauzulą informacyjną RODO - DOSTĘPNA TUTAJ
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Oryginał lub jego odpis na prawach oryginału – do wglądu
  Lub w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia o złożonym egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów. Zaświadczenie to jest ważne przez 1 miesiąc od daty złożenia egzaminu dyplomowego kandydata. Następnie kandydat musi dostarczyć do KPSW dyplom ukończenia studiów.
 • 2 fotografie legitymacyjne (jednakowe i aktualne, format 35x45mm, podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • Dowód osobisty – do wglądu
 • Oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

Istnieje możliwość wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną na adres:
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa
ul. Dworcowa 7
84-200 Wejherowo 
z dopiskiem: REKRUTACJA

Instytucje partnerskie, wspierające utworzenie studiów magisterskich w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie

 

 

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 797 533 879

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.