Kadry i płace w praktyce

Nowość! 

Startujemy 26 października! 

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe ze specjalności kadry i płace w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjat, mgr) przygotowujących się do podjęcia pracy  w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.

Program studiów został opracowany w porozumieniu z praktykami zawodowo zajmującymi się prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi oraz prawem podatkowym.

Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

W ramach warsztatów pod okiem doświadczonego praktyka nabędziesz umiejętności obsługi programów Symfonia/Enova365 oraz Płatnik.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak : prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, księgowość, ochrona danych osobowych,  rekrutacja, zarządzanie i marketing.

Wybrane przedmioty:
 • Źródła prawa pracy
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Nawiązanie, rozwiązanie oraz zmiana stosunku pracy
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 • Wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy - sposoby naliczania
 • czas pracy - sposoby naliczania
 • Dokumentacja kadrowa i ochrona danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy, wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Podstawy ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ramach stosunku pracy oraz umowy cywilnoprawnej
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - wybrane zagadnienia
 • obsługa programu Symfonia/Enova365 oraz Płatnik
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1700 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 340 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.