Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Nowość! 
Charakterystyka kierunku

Studia podyplomowe w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja osób z autystycznym spektrum zaburzeń, są skierowane do osób legitymujących się wyższym wykształceniem (licencjat, mgr) i posiadającymi przygotowanie pedagogiczne. Słuchacz uzyskuje kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami mowy czy opóźnieniem rozwoju, konieczne do realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna
 • Ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak psychologia czy pedagogika specjalna oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty:
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia kliniczna
 • Podstawy psychiatrii dziecięcej
 • Podstawy neurologii dziecięcej
 • Zaburzenia rozwoju u dzieci
 • Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci
 • Praca z dzieckiem przedwcześnie urodzonym
 • Integracja sensoryczna i jej zaburzenia
 • ASD - specyfika zaburzenia
 • Metody pracy z dzieckiem z ASD
 • Zachowania trudne - etiologia i terapia
 • Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • Diagnoza funkcjonowania sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych
 • Specyfika pracy z dzieckiem z MPD
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w trzech ratach semestralnych - 1500 zł/ semestr
 • w 15 ratach miesięcznych – 300 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 3 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.