Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

Charakterystyka specjalności:

W ramach studiów specjalności Resocjalizacja z profilaktyka uzależnień na kierunku Socjologia student nabywa wiedzę z zakresu resocjalizacji osób dorosłych. Będzie się uczył jak organizować działania resocjalizacyjne, pomocowe i terapeutyczne dla osób objętych systemem penintencjarystyki. Uzyska umiejętności praktyczne z zakresu oddziaływań profilaktyczno - resocjalizacyjnych wobec osób skazanych, przebywających w środowisku otwartym i zamkniętym. Nabędzie umiejętności dotyczące stosowania różnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego, zagrożonym jednostkom i grupom społecznym. Poszerzy swoje kompetencje społeczne w obszarach  komunikacji interpersonalnej i profesjonalnej współpracy ze specjalistami z zakresu pracy resocjalizacyjnej, aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania profilaktyczno-resocjalizacyjne.

W ramach wybranych case studies zapozna się z technikami diagnozy zaburzeń socjalizacyjnych. Rozwinie umiejętności rozpoznawania specyficznych patologii społecznych, przyczyn przestępczości i form opieki terapeutycznej dorosłych. W konsultacji z ekspertami dowie się jak funkcjonują instytucje resortu sprawiedliwości, systemu penitencjarnego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Wybrane przedmioty:
  • Patologie społeczne
  • Teorie przyczyn i skutków przestępczości
  • Instytucje resocjalizacyjne
  • Psychoterapia i socjoterapia
  • Diagnozowanie potrzeb społecznych
  • Prawne podstawy resocjalizacji
  • Komunikacja interpersonalna w sytuacji kryzysowej
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Elementy psychopatologii
Perspektywy zatrudnienia:

Po ukończeniu specjalności Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień absolwent może podjąć pracę w świetlicach socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centra pomocy rodzinie czy ośrodkach wsparcia.

Natomiast po przejściu odpowiednich procedur wewnętrznych pojawia się perspektywa pracy w instytucjach kontroli społecznej (Policja, Służba Więzienna) czy instytucjach wymiaru sprawiedliwości (Kuratoria sądowe)

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.