Ekonomia

trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia, tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomia małych i średnich przedsiębiorstw  są studiami pierwszego stopnia (zawodowymi), trwającymi 3 lata (6 semestrów), prowadzonymi w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Powołanie kierunku Ekonomia  w KPSW w Wejherowie to szansa na skonsolidowanie środowiska przedsiębiorców i pracodawców tego regionu wokół uczelni, poprzez podejmowanie tematyki badawczej bezpośrednio powiązanej z gospodarką regionu. 

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu gospodarki wolnorynkowej. Rozwój MSP w realny sposób przyczynia się do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy spójności społecznej i gospodarczej. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną role w gospodarce każdego państwa. Stanowią podstawę wszystkich współczesnych gospodarek europejskich. Przedsiębiorstwa te stymulują wzrost gospodarczy poprzez aktywizacje procesów innowacyjnych oraz generują nowe miejsca pracy.

Cel studiów:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA będzie:

 • posiadał uniwersalną wiedzę ekonomiczną i wynikającą z niej zdolność myślenia ekonomicznego, umożliwiającą wykonywanie zawodu ekonomisty w podmiotach gospodarczych i organizacjach sfery publicznej,
 • posiadał pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki finansowej przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich,
 • posiadał pogłębioną wiedzę i umiejętności przeprowadzania analiz, bazujących na standardowych i niestandardowych informacjach, wspierających podejmowanie decyzji ekonomicznych, głównie na poziomie średniego szczebla zarządzania,
 • zdolny do uruchomienia i skutecznego prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

Absolwent specjalności będzie potrafił : samodzielnie przejść drogę założycielską, pozna wszystkie niezbędne procedury formalne, zdobędzie umiejętność ubiegania się o źródła finansowania dla swojego biznesu, będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich, na wszystkich szczeblach zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Praca zawodowa:
 • działy finansowe firm
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • zarządy firm
 • biura doradztwa rachunkowego
 • samodzielne prowadzenie własnego przedsiębiorstwach.
Przedmioty specjalizacyjne:
 • Podstawy  makroekonomii
 • Zarządzanie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Bankowość
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Biznes plan
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing
 • Podatki i rachunkowość podatkowa
Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa na kierunku "Ekonomia" trwa co najmniej 3 tygodnie. Studenci odbywają praktykę w instytucjach lub przedsiębiorstwach państwowych lub prywatnych ściśle związanych z kierunkiem studiów. Zalecane miejsca realizacji praktyk zawodowych to:

 • agencje rządowe, administracja państwowa i samorządowa,
 • przedsiębiorstwa prywatne, spółdzielcze lub państwowe,
 • własna działalność gospodarcza lub własne gospodarstwo rolne,
 • instytucje szkoleniowe.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.